No Picture

ಆಮ್ಮಾವ್ರೂ, ಅಣ್ಣಾವ್ರೂ!

August 4, 2015 kalaranga 0

ಆಮ್ಮಾ ಕಾಮತರ ೨೦೧೫ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೋಸ್ಟು ಆಮ್ಮಾವ್ರೂ, ಅಣ್ಣಾವ್ರೂ. ಜ್ಯೋತ್ನಾ ಕಾಮತರು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು.